ติดต่อเรา


แขงวิชาวารสารศาสตร์
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
เอกพลเธียรถาวรwww.teacher.ssru.ac.th/ekapon_th/ekapon.th@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์วิทยารัฐwww.teacher.ssru.ac.th/surasit_vi/surasit.th@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาตรัตนบรรณสกุลwww.teacher.ssru.ac.th/parichart_ra/parichart.th@ssru.ac.th
4อาจารย์
ณรงค์อนุรักษ์www.teacher.ssru.ac.th/narong_an/narong.th@ssru.ac.th
5อาจารย์
สิริพรมีนะนันทน์www.teacher.ssru.ac.th/siriporn_me/siriporn.th@ssru.ac.th
6อาจารย์
วิโรจน์ศรีหิรัญwww.teacher.ssru.ac.th/wiroj_sr/wiroj.th@ssru.ac.th