อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ
Personal Information

หังหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญEmail :wiroj.sr@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/wiroj_sr/รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
การศึกษา- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงาน- ผู้ช่วยบรรณาธิการ นิตยสารในเครือบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗)- ผู้สื่อข่าว สายไอที หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑)- อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ปี ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน)- หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปี ๒๕๔๗– ๒๕๕๓)- หัวหน้าสาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปี ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๑)- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๒)- การสื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๓)- การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๕)- หลักการสื่อสารมวลชน (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๗)- การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙)- หลักวารสารศาสตร์ (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙ –ปรับปรุง ๒๕๕๔)- เรียนรู้วิธีการและงาน : บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ (ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙)- การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น (ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๒)- เทคนิคการสื่อข่าวและการเขียนข่าว (ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๔)- ข่าวเชิงสืบสวน (ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๔)
สำนักงาน                                                   
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              
 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                    
 โทรศัพท์ 02-160-1491 โทรสาร 02-160-1490  
 มือถือ : 086- 970-4381  
 E – mail : surasit_test@hotmail.com  
Face book : สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  
Email : surasit.vi@ssru.ac.th
website :
www.teacher.ssru.ac.th/surasit_vi/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต รัตนบรรณสกุล
ปริญญาโท :   Master of Communication Arts (Mass Communication) , Siam University
ปริณญญาตรี  : Bachelor of  Communication Arts (Newspapers and Publications) , Siam Universityตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์Email :  parichart.ra@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/parichart_ra/
อาจารย์ ณรงค์ อนุรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :   อาจารย์แขนงวิชาวารสารศาสตร์
Email :  narong.an@ssru.ac.thwebsite :  www.teacher.ssru.ac.th/narong_an/
อาจารย์ สิริพร มีนะนันทน์
ปริญญาโท :  Master of Arts (Communication Arts), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี  : Bachelor of Arts (Journalism), Thammasat University
ตำแหน่ง  Lecturer of Animation and New media Communication ประวัติการทำงาน  : 2007 – 2009    Communications Officer, Health Intervention and Technology Assessment Program, Ministry of Public Health                    : 2004 – 2007    Financial Reporter, Prachachat Turakij Newspaper Email :   siriporn.me@ssru.ac.th
website :   www.teacher.ssru.ac.th/siriporn_me/