อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ
หัวหน้าแขนงแขนงวิชาวารสารศาสตร์
Email :wiroj.sr@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/wiroj_sr/รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
Email : surasit.vi@ssru.ac.th
website :
www.teacher.ssru.ac.th/surasit_vi/ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต รัตนบรรณสกุล
Email :  parichart.ra@ssru.ac.th
website :  ww.teacher.ssru.ac.th/parichart_ra/

อาจารย์ ณรงค์ อนุรักษ์
Email: narong.an@ssru.ac.thwebsite 

อาจารย์ สิริพร มีนะนันทน์
Email :   siriporn.me@ssru.ac.th
website :   www.teacher.ssru.ac.th/siriporn_me/