หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

admin jrc
2020-06-15 13:52:03


      วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าชมและตรวจสอบครุภัณฑ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ และให้รายละเอียดในการตรวจฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ