หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

admin jrc
2020-07-30 13:06:28


        วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนายสิริธนธราธร  จิรธีปต์ธนชาติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย บรรยายนโยบายกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2563  ในวาระต่างๆที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี